, , ,

TG1600W

Call for price

Add to Wishlist
Add to Wishlist

TG1600W
“รองรับ SIM mobile 3G ขนาด 16 Sim Slot (16 Channel) โทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์
เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบโทรศัพท์ IP PBX เพื่อโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์”

Call for price

TG1600W
“รองรับ SIM mobile 3G ขนาด 16 Sim Slot (16 Channel) โทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์
เชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบโทรศัพท์ IP PBX เพื่อโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์”