Cloud PBX

Call for price

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Cloud PBX
Yeastar Cloud PBX ถูกส่งจากคลาวด์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนกลางคือ Yeastar Cental Management (YCM) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถ:สร้าง PBX; ลดความซับซ้อนของการใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่น และมีระบบการจัดการที่ง่ายโดยเชิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
รองรับระบบ Call Center
มาพร้อมกับ Mobile Softphone หรือที่เรียกกันว่า Linkus
อีกทั้งยังรองรับการใช้งานในส่วนของระบบคำนวณค่าใช้จ่าย(Call Accounting)

การติดตั้งอัปเดตและการบํารุงรักษาทั้งหมดสามารถดําเนินการผ่านเว็บ GUI
คุณสามารถมี PBX เสมือนจริงและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

-เพียงราคาเริ่มต้นที่ 149 บาท/license/เดือน
-ระยะเวลาในการใช้งาน รองรับการใช้งานที่ 3เดือน/ 6เดือน/ 1ปี
– 1 license รองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง 3 devices
– Linkus(mobile softphone) รองรับระบบ IOS, MacOS, Android, Window

หมวดหมู่:

Call for price

Cloud PBX
Yeastar Cloud PBX ถูกส่งจากคลาวด์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนกลางคือ Yeastar Cental Management (YCM) ซึ่งผู้ให้บริการสามารถ:สร้าง PBX; ลดความซับซ้อนของการใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่น และมีระบบการจัดการที่ง่ายโดยเชิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
รองรับระบบ Call Center
มาพร้อมกับ Mobile Softphone หรือที่เรียกกันว่า Linkus
อีกทั้งยังรองรับการใช้งานในส่วนของระบบคำนวณค่าใช้จ่าย(Call Accounting)

การติดตั้งอัปเดตและการบํารุงรักษาทั้งหมดสามารถดําเนินการผ่านเว็บ GUI
คุณสามารถมี PBX เสมือนจริงและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่

-เพียงราคาเริ่มต้นที่ 149 บาท/license/เดือน
-ระยะเวลาในการใช้งาน รองรับการใช้งานที่ 3เดือน/ 6เดือน/ 1ปี
– 1 license รองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง 3 devices
– Linkus(mobile softphone) รองรับระบบ IOS, MacOS, Android, Window

หมวดหมู่: