อุปกรณ์ติดตั้ง หรืออุปกรณ์เสริมของ LCD TV มีอะไรบ้าง ?

ในสินค้า LCD TV สามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบ
1.แบบแป้นตั้งเครื่องบนโต๊ะ
2. แบบกรอบยึดพนัง